ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Definitie

1. Evenement/ (De) Victoria Run: Het evenement wat op 24 augustus 2019 plaatsvindt.
2. Organisatie/ Stichting Victoria Run: Stichting Victoria Run te Raamsdonksveer.
3. Deelnemer: De natuurlijk- of rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

ARTIKEL 2: Deelname

De inschrijving vindt online plaats. De deelnametickets zijn persoonsgebonden en mogen niet overgedragen of geruild worden. Iedere bestelling is direct na bevestiging bindend, daarmee bestaat de verplichting tot afname c.q. betaling van de bestelde tickets. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld volledig is voldaan.

Indien een deelnemer verhinderd is, zal de betaling van de ticketprijs (inclusief gekochte producten) niet worden geretourneerd. Stichting Victoria Run is gehouden de ticketprijs terug te betalen indien het evenement gecanceld wordt behoudens in geval van hoger geweld /overmacht (b.v. het weer, officiële aanwijzingen en andere aanleidingen die buiten de controle van de organisator ligt en/of de veiligheid en/of gezondheid van de deelnemers negatief zouden kunnen beïnvloeden. Stichting Victoria Run is alsdan tot de verplichting tot terugbetaling en schadevergoeding vrijgesteld.

Voertuigen en dieren zijn op het terrein van VV-Raamsdonk en het evenement niet toegestaan. Voor voertuigen is een aparte (betaalde) parkeerplaats aangewezen. Fietsen dienen te worden geplaatst op een daartoe aangewezen plaats op het terrein van V.V. Raamsdonk. Blindenhonden en andere bij vergelijkbare handicaps onmisbare dieren zijn van deze regeling uitdrukkelijk uitgesloten voor zover hun aanwezigheid voor de persoon die ze meebrengt absoluut noodzakelijk is.

ARTIKEL 3: Minimumleftijd

De minimumleeftijd voor deelname aan de Victoria Run is 8 jaar. Tot en met 12 jaar is de deelnemer zich verplicht te laten begeleiden door een volwassene. Een deelnemer die minderjarig is maar de leeftijd van 13 jaar reeds heeft bereikt, heeft toestemming nodig van zijn/haar ouder(s)/voogd voor de inschrijving. Deelnemer (en de ouder(s)/voogd) daarvan verklaart bij de inschrijving te voldoen aan voornoemde vereisten.

Het is de organisatie toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het evenement de leeftijd van de deelnemer te vragen en te controleren. Wanneer na controle blijkt dat de deelnemer niet aan de minimumleeftijd voldoet, passende begeleiding heeft of de vereiste toestemming ontbreekt, is het de organisatie toegestaan de betreffende deelnemer van het parcours te (laten) verwijderen. Voor toeschouwers gelden dezelfde regels als voor de deelnemers.

ARTIKEL 4: Aanwijzingen/ gedragregels

De deelnemer is verantwoordelijk om obstakels op een veilige doch verantwoorde manier af te leggen. Hierbij is een zwemdiploma een vereiste. De organisatie van de Victoria Run behoudt het recht mensen zonder zwemdiploma te weigeren.

De deelnemer verklaart hierbij zowel psychisch als fysiek in staat te zijn deel te nemen aan de Victoria Run. De deelnemer heeft geen kennis van of vermoedens over omstandigheden die de gezondheid of veiligheid bij deelname negatief kan beïnvloeden.

De deelnemer verklaart zich door training voldoende te hebben voorbereid op het evenement. Bij iedere hindernis tijdens het evenement heeft de deelnemer de mogelijkheid om een obstakel niet te nemen dan wel over te slaan. Er bestaat geen wedstijdelement, er zijn geen verplichtingen en de deelnemer verklaart dan ook de rust te betrachten indien dat nodig is en daar waar nodig een helpende hand uit te steken naar een andere deelnemer. De deelnemer verklaart de veiligheid in acht te nemen en met de andere deelnemers respectvol om te gaan.

De deelnemer moet ten alle tijden de instructies van Stichting Victoria Run en de vrijwilligers van het evenement opvolgen. Ook is het dragen van sportkleding verplicht en zijn sierraden en/of andere (scherpe) zaken/attributen, welke gevaarlijk kunnen zijn voor (andere) deelnemers, verboden tijdens het evenement. Het is de deelnemer verboden deel te nemen op schoeisel voorzien van spikes of noppen. Bij overtreding van het vorengaande, herhaaldelijke, of ernstige misdragingen, houdt de organisatie zich het recht voor de deelname aan het evenement ten alle tijden stop te zetten voor deze deelnemer zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

Uit veiligheids- en of gezondheidsredenen is het de organisatie toegestaan een cut off te hanteren tijdens het evenement waarbij de deelnemer verplicht wordt een kortere afstand te lopen dan oorspronkelijk bedoeld.

ARTIKEL 5: Aansprakelijkheid

Deelname aan de Victoria Run geschiedt vrijwillig en op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer of nabestaanden mocht lijden als gevolg van de deelname. Deelnemer is zich ervan bewust dat deelname plaatsvindt in de natuur en dat de organisatie, hoe zorgvuldig ook voorbereid, niet in kan staan voor zaken of onvolledigheden in het parcours welke schade kunnen toebrengen aan de deelnemer. De deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het parcours plaatsvinden in bossen, wateren, (on)gelijke paden en/of andere off-road terreinen, waarbij de kans op blessures / infecties aanwezig is door gladheid, boomwortels, -stronken, takken of andere natuurlijke objecten en het feit dat de organisatie hier niet voor aansprakelijk gesteld kan worden. De deelnemer is zich ervan bewust dat er tijdens het evenement geen permanente medische verzorging gegarandeerd kan worden ondanks dat de organisatie de nodige maatregelen hieromtrent verzorgt. Stichting Victoria Run is niet aansprakelijk voor een eventueel zwaarder verloop van medische problemen als gevolg daarvan.

Indien ondanks het hiervoor bepaalde aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

Deelnemer vrijwaart de organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De informaties op de website van Victoria Run wordt zorgvuldig verzorgd maar desondanks kunnen technische of organisatorische fouten voorkomen waarvoor de organisatie niet aansprakelijk is.

De deelnemer is bekend dat er vervuiling, beschadiging en vernieling kan optreden door deelname aan de Victoria Run van persoonlijke eigendommen, gedragen kleding en andere zaken. Stichting Victoria Run is niet aansprakelijk voor vervuiling, beschadiging, vernieling, diefstal of verlies van zaken of andere eigendommen.

ARTIKEL 6: Portretrecht

Deelnemer verleent op voorhand toestemming (zonder vergoeding) aan Stichting Victoria Run tot openbaarmaking van tijdens en/of rond het evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is ongeacht door wie dit beeldmateriaal is gemaakt. Bronvermelding zal daarbij niet plaatsvinden.

ARTIKEL 7: Reclame-uitingen, promotie

Het is de deelnemer niet toegestaan zonder toestemming van Stichting Victoria Run promotionele activiteiten tijdens/voor/na het evenement te ondernemen. Er bestaan sponsormogelijkheden en voor informatie kan contact opgenomen worden op info@victoriarun.nl. Bij constatering volgt directe verwijdering en zullen kosten en/of schade op de desbetreffende deelnemer worden verhaald.

ARTIKEL 8: Persoonsgegevens

Deelnemer verstrekt zijn/haar persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving van het evenement. Stichting Victoria Run verwijst naar haar privacy beleid hieromtrent.

ARTIKEL 9: Tot slot

- Deelnemer heeft deze verklaring compleet gelezen, begrepen en stemt hierin toe. Deelnemer beschikt over een geldige ziektekostenverzekering die de eventuele kosten van een behandeling, die door de Stichting Victoria Run zijn ontstaan, dekt.
- Deelnemer is afdoende verzekerd tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
- Deelnemer stemt in tot het geven van eerste hulp en andere medische behandelingen in geval van letsels of bij een ziekte en vrijwaart Stichting Victoria Run vrij van alle aansprakelijkheid en van alle aanspraak die uit dergelijke behandelingen voortkomen.
- Deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij de Victoria Run ter bescherming van zichzelf en anderen kan afbreken. Deelname aan de Victoria Run is vrijwillig, voor plezier en is geen wedstrijd.
- Deelnemer zal passend en respectvol omgaan met elkaar, de organisatie, andere personen, accommodatie en inrichtingen.